top of page

序匡《show show廚藝,成功定失敗?》

除了生活體驗和認真學習外,在美國交流還可以學到什麼呢?
序匡早前傳來照片,原來是挑戰緊自己:在美國學習自己整french toast🤣。雖然序匡自己就話係 overcooked,但望落又幾好,少少'lone'邊先好食架嘛🤣。

bottom of page